Impact COVID-19 op gezondheid en welzijn – privacyverklaring

Impact COVID-19 op gezondheid en welzijn – privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u meer over de gegevensverwerking ten behoeve van de COVID-19 studie van de Universiteit Utrecht (UU). Met nadruk wijzen wij er nogmaals op dat de vragenlijsten en het gebruik van de app voor u geen medisch doel heeft. Het doel is uitsluitend om statistische kennis verkrijgen over hoe mensen met de COVID-19 dreiging omgaan, de impact op gezondheid en leefstijl, inzicht in de praktijk van het testbeleid etc. Indien u zich ongerust voelt over uw gezondheid, dient u uw huisarts of de GGD te raadplegen.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
De UU is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over uw hierna genoemde rechten of deze wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen per mail met het AMIGO-project team: amigoproject@uu.nl

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken uw contactgegevens, zoals bij ons bekend vanwege uw deelname aan AMIGO, en gegevens omtrent uw huishouden, leefstijl en gezondheid, de onderzoeksgegevens. De contactgegevens en de andere gegevens worden strikt gescheiden verwerkt. Uitsluitend daarvoor geautoriseerde onderzoekers van de UU hebben toegang tot de onderzoeksgegevens. Zij hebben geen toegang tot de contactgegevens. Alleen apart geautoriseerde projectmedewerkers hebben toegang tot de contactgegevens. Zij zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring en alle activiteiten worden gelogd.

3. Hoe lang verwerken wij persoonsgegevens?
De gegevensverzameling voor de AMIGO COVID-19 studie duurt ongeveer een jaar. Vervolgens worden de gegevens na de laatste publicatie van de onderzoeksresultaten door de onderzoekers nog 10 jaar bewaard. Dat is volgens het beleid van de UU voor onderzoeksgegevens. Het is nodig omdat onderzoeksresultaten altijd moeten kunnen worden gecontroleerd en soms ook van belang zijn voor andere onderzoekers.

4. Wie kunnen de gegevens nog meer ontvangen?
Soms zullen wij de onderzoeksgegevens met onderzoekers buiten de UU willen delen voor verdere wetenschappelijk analyses. Onderzoekers bij andere onderzoeksinstellingen voeren vergelijkbaar onderzoek uit. Door de resultaten te combineren kunnen veel betere statistisch relevante resultaten worden verkregen, verschillen in regio’s in kaart worden gebracht etc.
Het delen gebeurt onder strikte voorwaarden betreffende de beveiliging en het toegestane gebruik. Het verdere onderzoek moet natuurlijk passen binnen het doel van de AMIGO COVID-19 studie waarvoor u toestemming hebt gegeven. Contactgegevens worden nooit gedeeld en indien onderzoeksgegevens worden gedeeld worden zij verder gepseudonimiseerd of gecodeerd. Het is voor de andere onderzoekers niet mogelijk om uw identiteit te achterhalen.

5. Indien u gebruik maakt van de COVID-19 app
Indien u gebruik maakt van de app, wordt gebruik gemaakt van de applicatie “COVApp” gebouwd door Your Research App; de gegevens worden eerst naar de door deze ingeschakelde database gezonden.
Met Your Research App is een verwerkersovereenkomst gesloten en deze heeft dat weer gedaan met de aanbieder van de database. In de verwerkersovereenkomst zijn onder meer alle van belang zijnde veiligheidsnormen opgenomen en bepalingen over de wijze waarop uw rechten door deze verwerkers moeten worden gerespecteerd.
De gegevens uit de app en de database waarvan de app gebruik maakt, worden verwijderd aan het eind van de studie zodra alle gegevens naar de onderzoeksdatabase van de UU zijn doorgezonden.

6. Beveiliging
De gehele gegevensverwerking voorziet in beveiliging volgens de laatste technische inzichten. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen en de databases zijn gecertificeerd volgens de laatste voor de zorg geldende normen (ISO 27001 en NEN 7510).

7. Uw rechten
a. U kunt verzoeken om een verzoek tot inzage in de persoonsgegevens door u te wenden tot het in nummer 1 genoemde contactadres. Daarna zullen wij contact met u opnemen. Voor het ontvangen van de persoonsgegevens is het namelijk nodig dat u zich eerst deugdelijk identificeert. Wij willen niet dat deze gegevens in verkeerde handen komen.
b. U kunt verzoeken om correctie van gegevens die feitelijk onjuist zijn. Daaraan zullen wij gevolg geven maar gegevens die al in de gepubliceerde resultaten van een onderzoek waren meegenomen, worden in beginsel niet achteraf gecorrigeerd.
c. U kunt op elk moment stoppen met de deelname. Dan stopt u met het invullen van de vragenlijsten of verwijdert u de app. De al ingevoerde gegevens blijven dan beschikbaar voor het onderzoek.
d. U kunt ook meedelen dat u wilt dat uw gegevens niet langer voor het onderzoek worden gebruikt. Dat gebeurt dan niet meer. Uw gegevens worden dan natuurlijk ook niet verder met andere onderzoekers gedeeld. Als dat al was gebeurd, zullen wij die onderzoekers meedelen dat de gegevens onder dat codenummer niet meer voor verder onderzoek mogen worden gebruikt. Gegevens die al in de gepubliceerde resultaten van onderzoek waren verwerkt, blijven echter beschikbaar voor de controle op de uitkomsten volgens de wetenschappelijke standaarden.
e. U kunt ook meedelen dat u uw gegevens verwijderd wilt hebben. Dat betekent dan dat u zich volledig uit de AMIGO-studie en de sub-studies terugtrekt. Wij zullen u dan niet opnieuw benaderen. De al in publicaties gebruikte gegevens blijven beschikbaar voor controle zoals bij het vorige punt genoemd.

8. Wie is de Functionaris Gegevensbescherming (FG)?
De UU heeft de volgende FG van de UU voor deze studie aangesteld. Indien u vragen heeft die niet het onder bij 1 genoemde contactadres kunnen worden opgelost, kunt u de FG bereiken via privacy@uu.nl

9. Klachten
Indien u klachten heeft over de gegevensverwerking, verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met de onder punt 1 genoemde contactpersoon of de FG, hierboven genoemd.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link, die ook de voorwaarden vermeldt waaronder u uw klacht kunt indienen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap