Deelnemer informatie

Impact COVID-19 op gezondheid en welzijn Deelonderzoek in AMIGO.

Inleiding
Geachte heer/mevrouw

In 2011 of 2012 heeft uw huisarts u gevraagd om mee te doen aan het Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek (AMIGO). U heeft toen een uitgebreide vragenlijst ingevuld. In de jaren daarna bent u meerdere malen uitgenodigd voor vervolgvragenlijsten; deze vragenlijsten zijn de basis voor ons langlopende onderzoek onder bijna 15.000 deelnemers.

Wij vragen u nu om mee te doen aan een deelonderzoek van AMIGO. U ontvangt deze uitnodiging omdat u deelnemer bent aan AMIGO. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw toestemming nodig.

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft.

1. Algemene informatie

Dit onderzoek wordt gedaan door de Universiteit Utrecht (UU).

2. Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over COVID-19 en de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid. We willen zoveel mogelijk te weten komen over het virus en de verspreiding ervan. We willen daarom van de deelnemers graag weten op welke manieren men eventueel in aanraking is gekomen met het virus en of men ziek is geworden. We willen onderzoeken welke factoren een rol spelen bij een COVID-19 infectie en wat het effect is op symptomen en de duur van deze symptomen. En we willen weten wat de directe en indirecte gevolgen op de gezondheid zijn. Maar ook van mensen die niet ziek zijn geworden willen we graag weten of deze tijd invloed heeft op hun gezondheid en hun leefstijl. Zijn mensen anders gaan leven tijdens de Corona-pandemie, hebben mensen last van zorgen of slapen ze slechter en wat heeft dit voor invloed op hun gezondheid op de langere termijn.

3. Achtergrond van het onderzoek
COVID-19 heeft een grote impact op de maatschappij. We kennen de dagelijkse aantallen van besmettingen, ziekenhuisopnames en helaas ook die van mensen die aan COVID-19 overlijden. We weten dat COVID-19 gerelateerd is aan een Coronavirus infectie, maar wat zijn de andere aspecten die een mogelijke rol spelen in de ernst van de aandoening. De afgelopen tijd hebben we al het nodige gehoord over factoren die misschien een rol spelen, zoals overgewicht, huisdieren en omgevingsblootstellingen. Het zijn echter niet alleen de mensen met een infectie die mogelijk gezondheidsschade oplopen, want door de Corona-epidemie is het leven voor iedereen veranderd. Zo bewegen we anders, eten we anders, stellen we misschien medische behandelingen uit, hebben we mogelijk meer stress en slapen we slecht vanwege de onzekere tijd waarin we leven. Al deze factoren kunnen onze gezondheid beïnvloeden. Om dit allemaal in beeld te brengen is het IMPACT-initiatief gestart (samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht) waarin informatie over al deze factoren wordt verzameld in bestaande cohortstudies.

4. Wat meedoen inhoudt
Als u meedoet, duurt dat totaal ongeveer 1 jaar voor u.
We hebben een elektronische vragenlijst gemaakt. Deze vragenlijst kan worden ingevuld op de computer of via een app op uw telefoon. De vragenlijst bestaat uit een basisvragenlijst en maandelijkse vragen.
Eén keer per maand worden er vragen gesteld over uw gezondheid en over de invloed die het Coronavirus en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, hebben op uw leven. Dit duurt ongeveer 6 minuten.
We vragen de eerste keer dat u inlogt om uw geboortedatum en uw geslacht in te vullen. Deze gegevens zijn nodig om te checken of u onze deelnemer van AMIGO bent, dus of uw inloggegevens niet door een ander worden gebruikt. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de persoon die dit controleert en worden verder niet gedeeld met de onderzoekers.
We vragen eenmalig naar het aantal huisgenoten om informatie te krijgen over uw woonsituatie.
We hebben een algemene vraag of u werkzaam bent in de gezondheidszorg en of u met patiënten werkt. Zo ja, dan wordt er gevraagd naar het type gezondheidsinstelling. Dit is noodzakelijk om te weten te komen of mensen een groter risico hebben om te worden geïnfecteerd met het nieuwe Coronavirus.
Verder stellen we vragen over uw algemene gezondheid, hoe u zich voelt, of u last van stress heeft en over eventuele chronische aandoeningen. Deze vragen zijn noodzakelijk aan het begin van het traject om een beeld te hebben van de gezondheid en later zijn de vragen noodzakelijk om bovenstaande onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
We hebben COVID-19 gerelateerde gezondheidsvragen (bent u misschien getest en wat was het resultaat, is er een vermoeden van een infectie, wat was de behandeling (ziekenhuis, IC), welke symptomen heeft u). Deze zijn noodzakelijk om informatie over de ziekte, behandeling en gevolgen in kaart te kunnen brengen en zo de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
Daarnaast stellen we vragen over uw gedrag, zoals of u rookt, alcohol drinkt en hoeveel u beweegt.

We verzamelen geen gegevens over uw locatie en de gegevens worden ook niet gebruikt om een diagnose te stellen of om een behandeling aan te bevelen.

5. Geen gezondheidsapp
Deelnemen aan het onderzoek betekent niet dat wij uw gezondheid monitoren en u waarschuwen als u eventueel actie zou moeten ondernemen. Deelname aan het onderzoek is uitsluitend bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden zoals eerder uitgelegd.

Indien u (ook) een COVID-19 gerelateerde gezondheidsapp wenst, kunt u denken aan de Corona check app. Zie: https://decoronacheck.nl/

6. Mogelijke voor- en nadelen
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen.
U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer kennis over COVID-19.
Deelname aan het onderzoek betekent ook dat u extra tijd kwijt bent aan het invullen van de vragenlijst.
Uw gegevens worden verwerkt volgens de meest recente veiligheidsnormen. De kans op een zogenaamd ‘datalek’ achten wij afwezig tot verwaarloosbaar.

7. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.
Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. U kunt dan gewoon stoppen met het invullen van de elektronische vragenlijst of u kunt de app verwijderen. Ook kunt u zich afmelden bij de onderzoeker door een bericht te sturen per email aan amigoproject@uu.nl. Wij zullen dit verwerken in de deelnemersadministratie.
De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Zie verder de privacyverklaring.

8. Einde van het onderzoek
Uw deelname aan het onderzoek stopt als
• u zelf kiest om te stoppen
• het einde van het hele onderzoek is bereikt na ongeveer 1 jaar
Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn.

Het onderzoek leidt tot wetenschappelijke publicaties. Het duurt altijd even totdat de gegevens zijn geanalyseerd en in wetenschappelijke publicaties beschikbaar komen. Die publicaties worden vermeld op de Amigo website.

9. Gebruik en bewaren van uw gegevens
Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw geslacht, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens uw toestemming.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw geboortedatum en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij de UU en is niet toegankelijk voor de onderzoekers. De gegevens die naar de onderzoekers en andere betrokken partijen worden gestuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Wilt u meer weten over het privacy beleid, zie dan de privacyverklaring op de website www.amigo-impact.nl

Bewaartermijn gegevens
De UU bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Hierbij houden we rekening met de wettelijk bewaartermijnen.

Intrekken toestemming
U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit geldt voor dit onderzoek. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.

Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie (EU)
In dit onderzoek worden uw gecodeerde gegevens niet doorgestuurd naar landen buiten de EU.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens, zie de privacyverklaring bij dit onderzoek.

10. Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam.
Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker. Wilt u dit liever niet, dan kunt u zich via e-mail wenden naar het klachtenmeldpunt van het IRAS: klachtenmeldpunt_IRAS@uu.nl

11. Deelname
Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad en wilt meedoen kunt u zich op de website www.amigo-impact.nl aanmelden en de app downloaden. U krijgt dan een scherm waarin wordt gevraagd uw deelname te bevestigen.

Dank voor uw aandacht.